شخصی مقروض است. اگر مهمانی به منزلشان بیاید و بعد از او بخواهد که او را حرم و جمکران ببرد و این کار به طور طبیعی برای میزبان هزینه دارد آیا شخص می تواند همراه مهمان هم برود؟
شخصی مقروض است و قسط های قرضش تبدیل به حال شده است. اگر مهمانی به منزلشان بیاید و بعد از او بخواهد که او را حرم و جمکران ببرد و این کار به طور طبیعی برای میزبان هزینه دارد آیا شخص می تواند همراه مهمان هم برود و یا باید تنها مهمان را بفرستد؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال که مهمان خود به منزل وی آمده است، هزینه کردن برای سکونت، خوراک و سفرهای مستحبی مهمان، در حد شأن میزبان اشکال ندارد. اما اگر خودش مهمانی غیر ضرروی بدهد، هزینه کردن برای این مهمانی جایز نیست.

کد سایت fa6764
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه قرض