یک سری اندیشه ها هست که مقدس سازی می کنند. چنانچه شخص یا اشخاص دیگری غیر حضرات معصومین را مقدس کنند، حکم شرعی چیست؟
یک سری اندیشه ها هست که مقدس سازی می کنند و تا حدی پیش می روند که می گویند فلان شخص مقدس و ... . خواستم بدانم چنانچه شخص یا اشخاص دیگری غیر حضرات معصومین را مقدس کنند، حکم شرعی چیست؟

باسمه تعالی

اگر مقصود آن است که برای برخی اشخاص، مقامات معنوی و احترام ویژه قائل می شوند، اشکال ندارد و البته باید وجود این مقامات معنوی را از طرق معتبر و اطمینان آور احراز کنند. اما اگر مقصود آن است که برای آن اشخاص مقام عصمت قائل هستند، چنین اعتقادی صحیح نیست و انجام رفتار یا بیان گفتارهایی بر اساس این اعتقاد جایز نیست.

کد سایت fa6761
طبقه بندی موضوعی اعتقادات