آیا از لحاظ شرع بین «جایز نیست» و «حرام است» تفاوتی وجود دارد؟
آیا از لحاظ شرع بین «جایز نیست» و «حرام است» تفاوتی وجود دارد؟

باسمه تعالی

بین این دو عبارت تفاوتی نیست و در هر دو مورد مقلد باید آن کاری را که «جایز نیست» یا «حرام است» ترک کند و اگر چنین نکند، گناه کرده است.

 

کد سایت fa6759
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید