آیا ورق های قرآن را که پاره پاره شده است، می توانیم به کارخانۀ کاغذ سازی بدهیم تا خمیر کنند؟
آیا ورق های قرآن را که پاره پاره شده است، می توانیم به کارخانۀ کاغذ سازی بدهیم تا خمیر کنند؟

باسمه تعالی

اشکال ندارد؛ مگر آنکه بدانید یا احتمال عقلائی دهید که آن ها برای از بین بردن آن ها از روش های هتک آمیز مانند لگد مال کردن استفاده می کنند.

کد سایت fa6755
طبقه بندی موضوعی اعتقادات|قرآن