گوش دادن به نوحه ای که با آهنگ و موسیقی غیر مطرب و لهوی می باشد، چه حکمی دارد؟
گوش دادن به نوحه ای که با آهنگ و موسیقی غیر مطرب و لهوی می باشد، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

گوش دادن به چنین نوحه ای حرام نیست.

کد سایت fa6737
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی