کسی از کامپیوتر پدرش استفاده می کرد و مخفیانه در آن سی دی غیر اخلاقی می گذاشت. آیا برای این عمل بر او واجب است اجرة المثل استفاده از این کامپیوتر را به پدرش بدهد یا توبه کفایت می کند؟
کسی از کامپیوتر پدرش استفاده می کرد و مخفیانه در آن سی دی غیر اخلاقی می گذاشت. آیا برای این عمل بر او واجب است اجرة المثل استفاده از این کامپیوتر را به پدرش بدهد یا توبه کفایت می کند؟

باسمه تعالی

این کار حرام بوده است و باید توبه کند و توبه در اینجا آن است که ضمن ندامت قلبی و تصمیم بر ترک این رفتار، اگر واقعاً پدرش برای در اختیار قرار دادن کامپیوتر، قصد تبرع (مجانی) نداشته و الآن نیز در خصوص استفاده از کامپیوتر اجرت مطالبه می کند، اجرة المثل این مقدار استفاده را بپردازد.

 

کد سایت fa6732