آیا ازدواج با دختری که مسلمان است ولی اهل نماز نیست، مثل ازدواج با کافر جایز نیست؟
آیا ازدواج با دختری که مسلمان است ولی اهل نماز نیست، مثل ازدواج با کافر جایز نیست؟

باسمه تعالی

ازدواج با زنان مسلمانی که  احکام شرعی را رعایت نمی کنند، جایز است؛ هرچند ازدواج با چنین زنانی توصیه نمی شود؛ البته ازدواج با زنانی که شرب خمر می کنند یا بداخلاق اند یا زنان بدکاره خصوضاً آن ها که بدین کار مشهور هستند، مکروه است.

کد سایت fa6725