با توجه به آیات قرآنی درباره بریدن دست دزد، چرا این حکم در ایران اجرا نمی شود؟ آیا این حکم واجب الاجرا است یا جایز الاجرا؟
با توجه به آیات قرآنی درباره بریدن دست دزد، چرا این حکم در ایران اجرا نمی شود؟ آیا این حکم واجب الاجرا است یا جایز الاجرا؟

بریدن دست دزد شرایطی دارد که اگر برای حاکم شرع این شرایط احراز شود، این حکم واجب الاجرا می باشد، مگر مصلحتی وجود داشته باشد و به دلیل آن مصلحت ولی امر اجازه چنین چیزی را نداده باشد و از آن منع کرده باشد.

کد سایت fa672 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی حد سرقت