نذر کردم تا به خانم نیازمندی کمک کنم ولی مطلع شدم که آن زن سر کار رفته و وضع خوبی پیدا کرده است آیا می توانم از این به بعد آن مبلغ را به شخص نیازمند دیگری بدهم؟
نذر کردم تا به خانم نیازمندی که صاحب دو فرزند است تا یکسال هر ماه 200 تومان کمک کنم ولی بعد از پرداخت این مبلغ به مدت چند ماه مطلع شدم که آن زن سر کار رفته و وضع خوبی پیدا کرده است آیا می توانم از این به بعد آن مبلغ را به شخص نیازمند دیگری بدهم یا به هر دو نصف به نصف از آن مبلغ کمک کنم؟َ آیا این شکستن نذر نیست؟

باسمه تعالی

اگر به هنگام نذر در نظر داشته اید که به آن زن به شرط نیازمندی کمک کنید، اکنون با بی نیازی او دیگر وفای به آن نذر بر شما واجب نیست و می توانید از آن مبلغ به هر شکل که بخواهید، به فقرا کمک کنید.

کد سایت fa6699