در محاسبۀ خمس پولی که در صندوقی پس انداز شده و امکان کسر خمس از اصل پول ممکن نیست، چگونه محاسبه کنیم؟
در محاسبۀ خمس پولی که در صندوقی پس انداز شده و امکان کسر خمس از اصل پول ممکن نیست، چگونه محاسبه کنیم؟ به عنوان مثال فرض کنید بنده 2 میلیون تومان در صندوقی پس انداز دارم که نمی توانم خمس سالانه آن را از اصل پول کم کنم. اگر خمس آن یعنی 400 هزار تومان را از پول دیگر بدهم و اصل مبلغ پس انداز شده کم نشود، آیا این محاسبه و پرداخت صحیح است؟ یا باید اصل پول در صندوق را به گونه ای محاسبه کنم که پس از پرداخت خمس همان مبلغ موجود در صندوق باقی بماند؛ یعنی برای اینکه دو میلیون تومان پول خمس داده باقی بماند، در نظر بگیرم که دو میلیون تومان چهار پنجم چه مبلغی است که در این فرض می شود دو میلیون و پانصد هزار تومان و بعد خمس این مبلغ یعنی پانصد هزار تومان را در نظر بگیرم و پرداخت کنم تا پول اصلی خمسش داده شده باشد. همین سؤال در مورد خانه ای که اضافه بر مؤونه است و اصل آن فروخته نمی شود، بلکه خمس ارزشش باید پرداخت شود، وجود دارد.

باسمه تعالی

1. برای محاسبه خمس در مورد یاد شده، ابتدا خمس کل موجوی صندوق را حساب کنید که می شود 400/000 تومان. اگر این مبلغ را از پولی پرداخت کنید که اصلاً متعلق خمس نبوده مانند ارث و مهریه یا خمس آن را قبلاً پرداخت کرده اید، وظیفۀ دیگری ندارید. ولی اگر از پولی بپردازید که خمس آن را نپرداخته اید، پس از یک سال از به دست آوردن همین پول یا در سر سال خمسی باید خمس همین پول را نیز پرداخت کنید که می شود 80/000 تومان.

2. در مورد خانه گفته شده نیز باید به همین روش محاسبه و پرداخت گردد.

کد سایت fa6685