بنده کارمندی دارم که حقوق ماهیانه اش را بر حسب دینار عراق بر اساس ارزش روز به حسابش می ریختم. حالا به علت گرانی دینار می خواهم از این پس حقوقش را بر اساس تومان پرداخت کنم آیا در صورت متضرر شدنش، باید ضررش را جبران کنم؟
بنده کارمندی دارم که طبق قراری که با او داشتم حقوق ماهیانه اش را بر حسب دینار عراق پرداخت می کردم یا دینار به دستش می دادم و یا بر اساس ارزش روز به حسابش می ریختم. حالا به علت گرانی دینار می خواهم از این پس حقوقش را بر اساس تومان پرداخت کنم؛ البته طبق حقوق جدیدش بر حسب ارزش مقدار کمتری دریافت خواهد کرد. آیا رضایت ایشان باید جلب شود؟ اگر ایشان قبول نکرد و از کار خارج شد تا مدتی که کار جدیدی پیدا کند، آیا در صورت متضرر شدنش، باید ضررش را جبران کنم؟

باسمه تعالی

اگر در قرارداد، ملاک محاسبۀ حقوق او را تومان مقرر کرده بودید و در کنارش متعهد شده بودید که مثلاً جهت تسهیل برای وی، معادل ارزی همان مقدار، دینار به او پرداخت کنید، واجب است به تعهد خود عمل کنید و دینار بپردازید و اگر خلاف تعهد عمل کنید، گناه کرده اید ولی در هر حال ایشان صرفاً استحقاق دریافت اجرت بر اساس تومان را دارد و شما بیش از این مقدار را ضامن نیستید. اما اگر ملاک محاسبه دینار بوده است، الآن نیز باید تا پایان قرارداد فعلی، دینار به وی پرداخت کنید و بر هم زدن قرار داد به بهانه گرانی دینار بدون رضایت او و بدون پیش بینیی حق فسخ در قرارداد، جایز نیست و موجب بطلان قرارداد و پایان تعهدات شما نمی شود.

کد سایت fa6684