آیا زن اجازه دارد برای تحصیل یا دیدار خانواده بدون اجازۀ همسر به بیرون از خانه برود؟
آیا زن اجازه دارد برای تحصیل یا دیدار خانواده بدون اجازۀ همسر به بیرون از خانه برود؟

باسمه تعالی

خروج زن از منزل در موارد گفته شده، بدون اذن شوهر جایز نیست.