اگر پول پیدا کرد و قدری جستجو کرد و صاحبش معلوم نشد و یک سال اعلام نکرد و آن پول را به نیت صاحبش به فقرای شیعه داد، آیا این کارش درست بوده است؟
اگر کسی پول پیدا کرد و قدری جستجو کرد و صاحبش معلوم نشد، می نویسند که یک سال باید اعلام کند. حال اگر این شخص یک سال اعلام نکرد و بعد از چند روز آن پول را به نیت صاحبش به فقرای شیعه داد. حالا صاحبش معلوم نیست و احتمال قوی می دهد که صاحبش معلوم نمی شود و اگر معلوم هم می شود به او می گوید که به نیت تو به فقرا یا یک فقیر دادم و اگر راضی نیستی از خودم پولت را بدهم. آیا این کارش درست بوده است؟ آیا چیزی بر عهدۀ او است؟

باسمه تعالی

اگر پس از یافتن یک مال و اعلام آن برای مدتی کمتر از یک سال، از یافتن صاحب مال مأیوس شود، می تواند به همان حکمی که پس از گذشت یکسال بیان شده است، عمل کند. اما اگر قبل از آنکه مأیوس شود، چنین کاری کند، گناه کرده است. در هر حال اگر صاحب مال پیدا شود و به صدقه راضی نشود، ضامن است.

کد سایت fa6672
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی