اگر در تنگی وقت بجای تیمم وضو بگیریم آیا چنین وضویی باطل است؟
اگر در تنگی وقت به جای تیمم وضو بگیریم که طولانی تر است و باعث شود مقداری از نماز خارج وقت خوانده شود، آیا چنین وضویی باطل است؟ اگر به این نیت که هم نماز ظهر و عصر هم مغرب و عشا یا مثلاً قضای صبح را با آن بخوانیم، چطور؟

باسمه تعالی

کسی که وظیفه اش تیمم است ولی مخالفت می کند و وضو می گیرد، اگر وضو را به قصد آن نمازی انجام دهد که وقتش تنگ شده است، وضویش باطل است اما اگر وضو را به قصد دیگری غیر از آن نماز انجام دهد مثل قصد با طهارت بودن و خواندن نمازهای بعدی وضویش صحیح است.

کد سایت fa6661
طبقه بندی موضوعی وضو|تیمم