آیا سکه ای که به فرد هدیه شده است، خمس دارد؟
آیا سکه ای که به فرد هدیه شده است، خمس دارد؟

باسمه تعالی

اگر در نظر عرف با توجه به شأن دریافت کننده، هدیۀ کوچک محسوب شود، خمس ندارد ولی اگر هدیه بزرگ به حساب آید، در صورتی که تا یکسال پس از دریافت یا تا سر سال خمسی به مصرف نرسد و چیزی از آن باقی بماند، به آن باقیمانده خمس تعلق می گیرد.

کد سایت fa6655