آیا در روز خمس واجب است که مکلف داروها هم حساب کند و پرداخت کند؟ اینجا فرق دارد که داروها مقداری استفاده شده یا تا روز خمس اصلاً استفاده نشده است؟
آیا در روز خمس واجب است که مکلف داروها هم حساب کند و پرداخت کند؟ اینجا فرق دارد که داروها مقداری استفاده شده یا تا روز خمس اصلاً استفاده نشده است؟

باسمه تعالی

داروهای مصرفی به مقدار متعارف، همین که در معرض مصرف باشند؛ هرچند مصرف نشده باشند، جزء مؤونه شمرده می شوند و مشمول خمس نمی گردند.

کد سایت fa6636
طبقه بندی موضوعی مئونه