حرمت روزۀ مستحبی یا نذری زن بدون اجازۀ شوهر، آیا شامل مواردی که شوهر حضور ندارد، نیز می‌شود؟ مثلاً در مسافرت است یا در جهاد شرکت کرده است یا در اسارت به سر می برد یا مفقود شده است.
حرمت روزۀ مستحبی یا نذری زن بدون اجازۀ شوهر، آیا شامل مواردی که شوهر حضور ندارد، نیز می‌شود؟ مثلاً در مسافرت است یا در جهاد شرکت کرده است یا در اسارت به سر می برد یا مفقود شده است.

باسمه تعالی

مواردی که نذر یا روزۀ مستحبی زن بدون اذن شوهر صحیح نیست، شامل جایی که شوهر غایب است نیز می گردد.