حکم شنود به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خود یا دیگران چیست؟
اگر هنگام ورود به اتاق یکی از همکاران متوجه شویم که او به صورت تلفنی مشغول صحبت و بدگویی دربارۀ شما با یکی دیگر از همکاران است، با توجه به اینکه حفظ حقوق و حیثیت شغلی برای شما نقش بسزائی در زندگی دارد و این گونه صحبت ها ممکن است موجبات تضییع حقوق شما را فراهم آورد، آیا جایز است که مخفیانه سخن او را گوش کنیم تا بتوانیم از تضییع بیشتر حقوق به صورت قانونی ممانعت به عمل آوریم؟

باسمه تعالی

1. گفتگوی های دو یا چند طرفه از مصادیق حریم خصوصی افراد گفتگو کننده شمرده می شود و رعایت این حریم بر سایرین لازم است. بنابراین شنود سخنان دیگران جایز نیست.

2. اگر در مورد خاصی استیفای حقی یا دفع ضرر قابل توجه از جان و مال و آبروی مؤمنی متوقف بر شنود باشد، چنانچه منع قانونی نداشته باشد، در حد دفع ضرر و استیفای حق جایز است.

کد سایت fa6621
طبقه بندی موضوعی غیبت|تجسس کردن