اگر شخصی که در کوهستان یا جنگل زندگی می کند به منظور محافظت ملک شخصی‌ (از حیوان یا انسان) در اطراف منزلش تله کار بگذارد و تابلوی ورود ممنوع نیز نصب کند و شخصی به وسیلۀ این تله ها کشته شود، آیا صاحب ملک مقصر است؟
اگر شخصی که در کوهستان یا جنگل زندگی می کند به منظور محافظت ملک شخصی‌ (از حیوان یا انسان) در اطراف منزلش تله کار بگذارد و تابلوی ورود ممنوع نیز نصب کند و شخصی به وسیلۀ این تله ها کشته شود، آیا صاحب ملک مقصر است؟

باسمه تعالی

در صورتی که این کار وی از نظر عقلا مصداق دفاع شرعی باشد، قصاص ندارد و ضامن دیۀ نیست در غیر این صورت اگر تلۀ مزبور عادتاً کشنده نباشد، قصاص ندارد ولی ضامن دیۀ مقتول است و اگر عادتاً کشنده باشد، قصاص دارد.

کد سایت fa6601
طبقه بندی موضوعی دیات|قصاص