خانمی در حال احرام عمره، حائض بوده است. بعد از اینکه یقین به طهر پیدا کرد و اعمال را انجام داد، خونی می بیند. چون به طهارت از حیض یقین داشته در مورد این خون دقت کافی به خرج نمی دهد و نزدیکی می کند. بعد متوجه می شود که خون حیض بوده که اگر همان موقع دقت می کرد، متوجه می شد. آیا بر این زن کفاره واجب است؟
خانمی در حال احرام عمره، حائض بوده است. بعد از اینکه یقین به طهر پیدا کرد و اعمال را انجام داد، خونی می بیند. چون به طهارت از حیض یقین داشته در مورد این خون دقت کافی به خرج نمی دهد و نزدیکی می کند. بعد متوجه می شود که خون حیض بوده که اگر همان موقع دقت می کرد، متوجه می شد. آیا بر این زن کفاره واجب است؟

باسمه تعالی

این زن در واقع اعمال عمره را در حال حیض انجام داده است. بنابراین طواف و نماز طواف وی صحیح نبوده و بدین جهت از احرام خارج نشده بوده و نزدیکی وی در حال احرام و در حال حیض رخ داده است. حال اگر در این موضوع کوتاهی کرده باشد، کفاره بر عهده اش می آید و اگر تقصیر و کوتاهی نکرده باشد، کفاره ای بر او واجب نیست. بنابراین:

1. اگر در زمانی که خون را دیده، یقین داشته که خون حیض نیست و مثلاً به همین جهت دقت و وارسی در آن نکرده است، کوتاهی نکرده و کفاره ای بر این زن واجب نیست.

2. اگر در آن زمان شک داشته و شکش در این بوده که خون حیض است یا خون زخم، از آنجا که لازم نبود دقت و وارسی کند و به همان یقین قبلی اش اعتنا کرده است، کوتاهی نکرده و کفاره ای بر عهدۀ اش نیست.

3. اگر در آن زمان شک داشته و شکش در این بوده که خون حیض است یا خون دمل، خون حیض است یا خون بکارت، خون حیض است یا خون بکارت، باید دقت و وارسی می کرد و اگر چنین نکرده و به یقین قبلی اش اعتنا کرده است، کوتاهی کرده است و باید کفارۀ «نزدیکی در حال احرام» را بدهد و بنا بر احتیاط مستحب کفارۀ «نزدیکی در حال حیض» را نیز بدهد.

کد سایت fa6600
طبقه بندی موضوعی اغسال|محرمات احرام