آیا رؤیت هلال با چشم مسلح (دوربین و تلسکوپ) در حالی که همان هلال با چشم غیر مسلح رؤیت نمی‌ شود، اول ماه را شرعاً ثابت می ‌کند؟
آیا رؤیت با چشم مسلح (دوربین و تلسکوپ) در حالی که همان هلال با چشم غیر مسلح رؤیت نمی‌ شود، اول ماه را شرعاً ثابت می ‌کند؟

باسمه تعالی

1. معیار ثبوت هلال، رؤیت حسی ماه است و احتیاط واجب این است که رؤیت مزبور با چشم غیر مسلح انجام پذیرد.

2. اگر هلال ماه به گونه ای باشد که در صورت نبود موانع مانند ابر، گرد و غبار، نور شهر و ... با چشم غیر مسلح قابل رؤیت باشد، هرچند الآن به دلیل وجود این موانع فقط با چشم مسلح دیده می شود، اول ماه ثابت می شود.

3. بنابراین در فرض سؤال اگر هلال ماه صرفاً به دلیل موانع پیش گفته با چشم عادی دیده نمی شود، اول ماه ثابت می شود. اما اگر اساساً رؤیت هلال در آن زمان حتی در فرض نبود موانع با چشم عادی ممکن نیست، اول ماه ثابت نمی شود.

کد سایت fa6574
طبقه بندی موضوعی راه ثابت شدن اول ماه