بعضی از مشتری ها تخفیف می خواهند ولی می گویند در فاکتور تخفیف را وارد نکن حکم چیست؟ آیا من که قیمت اصلی کالا را در فاکتور می‌نویسم، ولی مبلغی کمتر را از مشتری می‌گیرم، گناهی مرتکب می‌شوم؟
بعضی از مشتری ها تخفیف می خواهند ولی می گویند در فاکتور تخفیف را وارد نکن حکم چیست؟ آیا من که قیمت اصلی کالا را در فاکتور می‌نویسم، ولی مبلغی کمتر را از مشتری می‌گیرم، گناهی مرتکب می‌شوم؟

باسمه تعالی

اگر این کار بر خلاف مقررات فروشگاه یا شرکت باشد، جایز نیست و اگر در اثر این کار شما ضرری به فروشگاه یا شرکت وارد شود، ضامن خواهید بود و نیز اگر این کار شما کمک به ارتکاب حرام یا خلاف شرعی از سوی مشتری باشد، حرام و گناه است.