ملکى را به مبلغ 50 میلیون خریدم و الآن به مبلغ 550 میلیون فروختم. طى سال مالى خمسی ام بالغ بر یک میلیارد هزینه داشته ام. در این شرایط که هزینه هاى من بیشتر از سودى است که حاصل شده است، آیا خمس به من تعلق می گیرد؟
اینجانب ملکى را به مبلغ 50 میلیون خریدم و الآن به مبلغ 550 میلیون فروختم. بنده طى سال مالى خمسی ام بالغ بر یک میلیارد هزینه داشته ام و این مبلغ باید صرف پرداخت این هزینه ها شود. در این شرایط که هزینه هاى من بیشتر از سودى است که از محل فروش زمین حاصل شده است، آیا خمس به من تعلق می گیرد یا خیر؟ من بخشى از این مبلغ را نیز براى جهزیه دخترم باید بپردازم.

باسمه تعالی

1. اگر این ملک را با پول مخمس* خریده اید ولی هدفتان استفادۀ مورد نیاز و در شأن خود و افراد تحت تکفلتان نبوده، مبلغ فروش به میزان قیمت خرید (پول مخمس) مشمول خمس نمی شود اما باید خمس افزایش قیمت حاصل در سال خمسی گذشته را بپردازید که در فرض سؤال یک پنجم از 500 میلیون می شود.

2. اگر این ملک را با پول مخمس خریده اید و قصدتان استفادۀ مورد نیاز و در شأن خود و افراد تحت تکفلتان بوده، مبلغ فروش به میزان قیمت خرید مشمول خمس نمی شود ولی به افزایش قیمت حاصل در سال خمسی گذشته، اگر تا سر سال خمسی آینده به مصرف نرسید، خمس تعلق می گیرد. بنابراین اگر چیزی از آن 500 میلیون تا سر سال خمسی آینده باقی بماند، یک پنچم از آن باقی مانده را به عنوان خمس بپردازید.

3. اگر این ملک را از پول خمس داده نشده ولی هدفتان استفاده مورد نیاز و در شأن خود و افراد تحت تکفلتان تهیه نبوده، باید خمس کل مبلغ فروش را بپردازید که در فرض سؤال یک پنجم از 550 میلیون می شود.

4. اگر این ملک را از پول خمس داده نشده خریده اید و قصدتان استفاده مورد نیاز و در شأن خود و افراد تحت تکفلتان بوده، به کل مبلغ فروش اگر تا سر سال خمسی آینده به مصرف نرسید، خمس تعلق می گیرد. بنابراین اگر چیزی از آن 550 میلیون تا سر سال خمسی آینده باقی بماند، یک پنچم از آن باقی مانده را به عنوان خمس بپردازید.

5. در فرض 1 و 3 نمی توانید قبل از پرداخت خمس، جهیزیه را از محل فروش تهیه کنید اما در فرض 2 و 4 تا سر سال خمسی آینده می توانید مبلغ فروش را برای رفع نیازمندی های در شأن خود و افراد تحت تکفلتان استفاده کنید و از جمله می توانید با آن جهیزیه تهیه کنید.

 

*پول مخمس پولی است خمس آن را پرداخت کرده اید یا اصلاً مشمول خمس نیست مانند پولی که در ازای فروش ارثیه به دست آمده باشد.

 

 

 

 

 

کد سایت fa6570