از فقیهی غیر اعلم تقلید می کردم و نظر وی این بود که مغرب شرعی همان غروب است و بعد از غروب آفتاب می توان افطار کرد و نماز خواند. بر اساس این فتوی ایشان چند بار نماز خوانده ام و افطار کرده ام. آیا قضای نماز و روزه واجب است و نیز کفاره روزه دارد؟
کسی می گوید که چند سال قبل از کسی تقلید می کردم که فقیه غیر اعلم بود و مرحوم شده اند و نظر وی این بود که مغرب شرعی همان غروب است و بعد از غروب آفتاب می توان افطار کرد و نماز خواند مثل نظر اهل سنت و نماز خواند. بر اساس این فتوی ایشان چند بار در این وقت نماز خوانده ام و در ماه مبارک رمضان افطار کرده ام. آیا قضای نماز و روزه واجب است و نیز کفاره روزه دارد؟

باسمه تعالی

اگر در زمانی که از ایشان تقلید می کردید، می دانستید که باید از اعلم تقلید کرد، در صورتی در آن زمان او را اعلم می دانستید و بعدها متوجه شدید که اعلم نبوده است،* نمازها و روزه هایتان قضا ندارد و کفاره هم لازم نیست. در غیر این صورت باید قضای نمازها و روزه ها را بجا آورید و کفاره نیز بپردازید.

اگر در آن زمان نمی دانستید باید از اعلم تقلید کرد و احتمال هم نمی دادید که این کار درست نباشد تا بخواهید به دنبال یادگیری بروید، فقط باید نمازها و روزه هایتان را قضا کنید و کفاره لازم نیست.

 

* توجه داشته باشید که معمولاً اعلم در هر دورۀ زمانی یک نفر خاص نیست، بلکه گروهی از فقهای جامع الشرایط هستند که نسبت به سایرین اعلم محسوب می شوند و خودشان با یکدیگر مساوی شمرده می شوند و تقلید از هریک از آن ها صحیح است. بنابراین مقصود از این بخش پاسخ آن است که بعدها متوجه شدید که این فرد از گروه فقهای اعلم خارج بوده است.

کد سایت fa6556