حکم‌ دفن شهدای مدافع حرم اهل کتاب در قبرستان مسلمین چیست؟ حکم‌ فاتحه خواندن برای آن ها چیست؟
حکم‌ دفن شهدای مدافع حرم اهل کتاب در قبرستان مسلمین چیست؟ حکم‌ فاتحه خواندن برای آن ها چیست؟

باسمه تعالی

احتیاط واجب آن است که این شهدای گرانقدر در قبرستان های خودشان دفن شوند تا منشأ الهام ارزش های انقلاب در بین هم کیشان خود باشند. قرائت فاتحه برای آن ها اشکال ندارد.

کد سایت fa6535
طبقه بندی موضوعی احکام اموات