شرعاً چقدر باید مانده باشد به وقت اذان صبح تا ما به جای غسل جنابت، تیمم بدل از غسل جنابت انجام بدهیم و روزه واجب ماه رمضان و همچنین نماز واجب صبح مان را بجا آوریم؟
شرعاً چقدر باید مانده باشد به وقت اذان صبح تا ما به جای غسل جنابت، تیمم بدل از غسل جنابت انجام بدهیم و روزه واجب ماه رمضان و همچنین نماز واجب صبح مان را بجا آوریم؟

باسمه تعالی

باید به اندازه ای وقت نباشد که فرد بتواند به صورت متعارف یک غسل جنابت کامل را با رعایت واجبات و شرایط صحت آن بجا آورد. این زمان ممکن است برای افراد و شرایط مختلف، متفاوت باشد.

کد سایت fa6518
طبقه بندی موضوعی اغسال|تیمم