مسافر چه زمانی باید به شهر خودش بر گردد تا روزه او صحیح باشد؟
مسافر چه زمانی باید به شهر خودش بر گردد تا روزه او صحیح باشد؟ آیا واجب است مسافر افطار کند یا نه اینکه تلاش کند خود را روزه دار حفظ کند تا برگردد و روزه را ادامه دهد. فرقی بین برگشت بین قبل ظهر و بعد ظهر هست؟ کسی که بعد از ظهر مسافرت می کند، وظیفه او چیست آیا تلاش کند که قبل از ظهر فردا به شهر بر گردد؟ کسی که قبل از ظهر سفر می کند و عصر بر می گردد چه کار کند؟ آیا خود را روزه دار جلوه دهد یا افطار کند؟

باسمه تعالی

1. اگر کسی به اندازۀ مسافت شرعی (700 کیلومتر رفت برگشت)، سفر می کند، اگر قبل از ظهر به وطنش یا جایی که قصد ده روز کرده، برسد و کاری که روزه را باطل می کند، انجام نداده باشد، روزه اش صحیح است و در ماه مبارک رمضان واجب است نیت روزه کند. 

2. اگر قبل از رسیدن به وطنش کاری کند که روزه را باطل می کند، اشکال ندارد ولی دیگر نمی تواند آن روز را روزه بگیرد و اگر در ماه رمضان باشد، کفاره ندارد و فقط باید بعد از ماه رمضان قضای آن را انجام دهد.

3. بر مسافر واجب نیست به گونه ای سفر کند که حتماً قبل از ظهر به وطن یا جایی که قصد ده روز کرده برسد.

4. اگر فردی هنگام اذان ظهر در سفر باشد، نمی تواند آن روز را روزه بگیرد.

5. باید از روزه خواری علنی در ماه رمضان اجتناب شود؛ مگر در جایی که اکثریت مسافر هستند.

 

کد سایت fa6514
طبقه بندی موضوعی احکام روزه مسافر