حکم خوردن شیر مادر برای افرادی جز نوزادان چیست؟
حکم خوردن شیر مادر برای افرادی جز نوزادان چیست؟

باسمه تعالی

اشکال ندارد؛ البته مقصود خوردن مستقیم از پستان زن نیست. بنابراین در غیر از شوهر باید ضوابط شرعی رعایت گردد.

کد سایت fa651