استفاده از صندلی های نماز در مساجد و نذر ساخت و تولید آن ها چه حکمی دارد؟
پدیدۀ تسریع التکثیر صندلی های نماز در مساجد با تنوع در ساخت و جنس و هنر، می رود تا در بعضی از مساجد نیمی از محیط آن ها را اشغال نموده و اگر فکری برای این مهم از طرف علماء اعلام دین و مرزبانان شرع مبین ایدهم الله تعالی نشود، دیر زمانی مساجد مانند کلیسا ها خواهد شد و تشهد روی زمین و سجدۀ واقعی که عامل سیه رویی شیطان لعین است، از کف خواهد رفت. بگذریم این که شاید این نیز توطئه ای دیگر مانند طرح کنترل نسل و تقلیل فرزندان جهت نابودی وحدت رویه در نماز باشد. ازطرفی تعداد قلیلی از نمازگزاران روی صندلی، آگاه به مساعل شرعی آن و روند صندلی نشینی دارند و اکثریت بدون طی مراتب واجب احکام آن نماز را بر روی صندلی ادا می کنند و متأسفانه آگاهی های لازم به ایشان نرسیده است. لذا تصمیم گیری برای ائمۀ جماعات و هیات امنا مساجد در این رابطه سخت شده است. بعضی نیز برای گذاشتن صندلی در مساجد نذر می کنند. آیا وضع صندلی نماز در مساجد از طرف امام جماعات و هیات امنا مساجد رجحان دارد یا خیر؟ ثانیاً این نذر ولو با عدم مصلحت آن از نظر متولیان مساجد چه حکمی دارد گو اینکه هیچ حد معینی نیز برای تعداد آن ها مفروض نمی باشد؟

باسمه تعالی

1. استفاده از این صندلی های با رعایت مسائل شرعی آن، در مساجد اشکال ندارد، بلکه چون برخی مؤمنین نمازگزار به دلیل پیری، نقص عضو، بیماری و ... بدون استفاده از این صندلی ها نمی توانند نماز را بجا آورند یا نمازخواندن برایشان بسیار مشقت بار است، تهیۀ و قراردادن آن در مساجد پسندیده است؛ البته در این خصوص لازم است به گونه ای عمل شود که به لحاظ حجم، تعداد، تنوع، مدل صندلی ها، شأن مسجد در نظر عرف مخدوش نگردد.

2. نذر ساخت و خرید این نوع صندلی های با رعایت آنچه در بند 1 بیان شد، صحیح است.

3. در صورت وجود شرایط، امر به معروف و نهی از منکر نسبت به کسانی که بدون رعایت مسائل شرعی از این صندلی ها استفاده می کنند، واجب است.