وضو گرفتن، ارث بردن، غسل میت دادن، نماز میت خواندن و تلقین دادن خنثای مشکل چگونه است؟
وضو گرفتن، ارث بردن، غسل میت دادن، نماز میت خواندن و تلقین دادن خنثای مشکل چگونه است؟

باسمه تعالی

خنثى* دو قسم است: مشکل و غیر مشکل. خنثایى که با علائم گفته شده در شرع، نمی توان او را به یکی از دو جنس مرد یا زن ملحق کرد، خنثی مشکل است؛ البته امروزه با پیشرفت های پزشکی، در بیشتر موارد، جنسیت واقعی افراد خنثی، معین می‌گردد و در موارد نادر خنثای مشکل یافت می‌شود. در هر حال اگر یافت شود، احکامش چنین است:

1. از آنجا که افعال وضو بین زن و مرد تفاوتی ندارد، مانند دیگران وضو بگیرد.

2. در مسألۀ ارث، نصف سهم یک مرد و نصف سهم یک زن را ارث می برد.

3. برای غسل میت، مرد یا زن او را از پشت پارچه‌اى غسل دهند.

4. نماز میت بر جنازۀ او مانند بقیه افراد خوانده می شود و می تواند ضمیرهای موجود در اذکار نماز را می تواند به صورت مذکر یا مؤنث بیاورد.

5. تلقین بر جنازۀ وی مانند بقیه افراد خوانده می شود.

 

* هرمافرودیت (Hermaphrodite) یا دو جنسی.