حکم رابطه با مادر زن چیست؟
مادرزنم دوست دارد با من سکس کند، این را مطمئن هستم. حالا او راضی است و من هم راضی هستم، شما چه راهنمایی می کنید؟

باسمه تعالی

1. هر نوع رابطۀ شهوانی و ارتباط جنسی با مادرزن حرام و از گناهان بزرگ است.

2. اگر مرد متاهلی رابطۀ جنسی و آمیزشی با مادرزن خود داشته باشد، حد او سنگسار می باشد.

3. رضایت طرفین مجوز رابطۀ جنسی نیست.

کد سایت fa647 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی حد زنا|روابط زن ومرد