خوانندگی زن مانند: قرآن خواندن، مرثیه خواندن و آواز خواندن غیرمطرب و غیر لهو و بدون آلات موسیقی در مجامع مختلط زن و مرد. شرعاً چه حکمی دارد؟
خوانندگی زن مانند: قرآن خواندن، مرثیه خواندن و آواز خواندن غیرمطرب و غیر لهو و بدون آلات موسیقی در مجامع مختلط زن و مرد. شرعاً چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال حرام نیست.

کد سایت fa6462
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی