آیا شخصی که بر اثر اجرای حدود یا قصاص یکی از اعضای بدن خود را از دست داده، جایز است (در صورت امکان) اعضای بدن دیگران را به بدن خود پیوند بزنند؟
آیا شخصی که بر اثر اجرای حدود یا قصاص یکی از اعضای بدن خود را از دست داده، جایز است (در صورت امکان) اعضای بدن دیگران را به بدن خود پیوند بزنند؟

باسمه تعالی

پیوند اعضای بدن خودش که در اثر حد یا قصاص جدا شده و نیز پیوند اعضای دیگران، به بدنش جایز است.

کد سایت fa6447