برخی اوقات با همکاران و دوستان در دورهمی خانوادگی که داریم، برخی خانم ها حجاب ندارند؛ یعنی عده ای با چادر و روسری و عده ای بدون حجاب و دور همی با دو سه ساعت صحبت کاری و خانوادگی تمام‌ می شود. حکم شرکت من که مرد هستم با همسرم در این مهمانی چیست؟
برخی اوقات با همکاران و دوستان در دورهمی خانوادگی که داریم، برخی خانم ها حجاب ندارند؛ یعنی عده ای با چادر و روسری و عده ای بدون حجاب و دور همی با دو سه ساعت صحبت کاری و خانوادگی تمام‌ می شود. حکم شرکت من که مرد هستم با همسرم در این مهمانی چیست؟

باسمه تعالی

تا جایی که ضرورت عقلائی مشروعی در بین نیست، از شرکت در چنین برنامه هایی اجتناب کنید. اگر حسب ضرورت در این جلسات شرکت کردید، حتی الامکان خود را در معرض گناه قرار ندهید و اگر شرایط نهی از منکر وجود داشت، به صورت تأثیر گذار و مدبرانه نهی از منکر کنید. توجه داشته باشید اگر این برنامه ها برای شما مفسده ای به دنبال دارد مانند اینکه به مرور اعتقادات شما و التزام عملی تان به احکام اسلامی را تضغیف می کند، باید به کلی از شرکت در این مجالس پرهیز کنید!