کسی قبل از اذان صبح جنب شده است و فرضاً 5 دقیقه به اذان وقت مانده است. او می داند که در این 5 دقیقه می تواند نصف غسل جنابت را انجام دهد. آیا می تواند غسل کند یا وظیفه اش تیمم است؟
کسی می خواهد در ماه مبارک رمضان یا برای قضایش روزه بگیرد. قبل از اذان صبح جنب شده است و فرضاً 5 دقیقه به اذان وقت مانده است. او می داند که در این 5 دقیقه می تواند نصف غسل جنابت را انجام دهد؛ مثلاً سر و گردن و طرف راست را بشوید و نصفش را باید بعد از اذان صبح انجام دهد. آیا می تواند غسل کند یا وظیفه اش تیمم است؟ می گوید من چند بار این طور غسل کرده بودم ولی فکر می کردم درست است و دقیقاً نمی دانم که از یک کتاب خوانده بودم یا از کسی شنیده بودم البته تردید داشتم که آیا درست است یا نه؟ آیا قضا و کفاره دارد؟

باسمه تعالی

1. باید تیمم بدل از غسل کند و روزه اش صحیح است.

2. از آنجا که با وجود تردید به دنبال یادگیری حکم نرفته اید، در ندانستن حکم مقصر بوده اید و چون روزه ها را بدون غسل یا تیمم صحیح گرفته اید، باید قضای آن ها را بجا آورید و کفاره نیز بپردازید.

3. جواب های بند 1 و 2 در صورتی است که مقصود اذان واقعی باشد اما اگر مقصود اذان هایی است که در رسانه ها پخش می شود و معمولاً چند دقیقه قبل از اذان واقعی پخش می شود، ظاهراً غسل های شما داخل وقت انجام نشده است و اگر هم شک داشته باشید که داخل وقت بوده یا نه، بنا را بگذارید بر اینکه داخل وقت نبوده است.

کد سایت fa6415