می خواستم بدانم اگر به مرغ خانگی گوشت گوسفند یا ماهی یا مرغ بدهیم تخم مرغ آن مرغ حرام می شود؟
می خواستم بدانم اگر به مرغ خانگی گوشت گوسفند یا ماهی یا مرغ بدهیم تخم مرغ آن مرغ حرام می شود؟

باسمه تعالی

خیر حرام نمی شود.

 

کد سایت fa6364