اگر به فیلم رقص محلی نگاه کنیم که در آن زنان با لباس پوشیده می رقصند فی نفسه حرام است یا اگر باعث به گناه افتادن و مفسده شود، حرام خواهد بود؟
اگر به فیلم رقص محلی نگاه کنیم که در آن زنان با لباس پوشیده می رقصند فی نفسه حرام است یا اگر باعث به گناه افتادن و مفسده شود، حرام خواهد بود؟

باسمه تعالی

تماشای رقصی حرام است که محرک شهوت باشد یا مفسدۀ دیگری برای بیننده به دنبال داشته باشد. محلی بودن یا نبودن آن دخالتی در حکم ندارد.

 

کد سایت fa6328
طبقه بندی موضوعی احکام لمس و نگاه کردن|رقص