آیا اگر کسی خداحافظی کرد، مثل جواب سلام، جوابش واجب است؟ چون در زبان عربی برای خداحافظی هم سلام می دهند.
آیا اگر کسی خداحافظی کرد، مثل جواب سلام، جوابش واجب است؟ چون در زبان عربی برای خداحافظی هم سلام می دهند.

باسمه تعالی

خیر واجب نیست؛ هرچند بهتر است جواب دهد.

 

کد سایت fa6318
طبقه بندی موضوعی دوستی و معاشرت