اگر بر اثر عصبانیت تو دل خود به کسی فحش بدهیم، گناه محسوب می شود؟
اگر بر اثر عصبانیت تو دل خود به کسی فحش بدهیم، گناه محسوب می شود؟

باسمه تعالی

این امر یک رذیلۀ اخلاقی شمرده می شود و مؤمن باید سعی در ترک آن داشته باشد اما تا وقتی اهانتی را به زبان نیاورده باشید یا بر اساس این عصبانیت، کاری که باعث اهانت یا ضرر شخص مقابل شود، انجام نداده باشید، حرامی رخ نداده است و گناه شمرده نمی شود.

کد سایت fa6283
طبقه بندی موضوعی فحش و ناسزا