اگر فردی در نماز عملی را با ریا انجام دهد، نمازش صحیح است یا خیر؟
اگر فردی در نماز عملی را با ریا انجام دهد؛ مثلاً آیه‌ای را که با آواز خوانده است، دوباره بعد از خالص کردن نیتش همان آیه را بگوید، نمازش صحیح است یا خیر؟ فردی در یک اتاق خالی تنها نماز می خواند و در کنارش کسی نیست ولی در حین انجام یک سری اعمال ـ مثلاً در قنوت دعای مخصوصی را می خواند و یا نمازش را با آواز خاص به جا می آورد و مانند آن ـ چنین نیت می کند که اگر بعداً کسی در جایی او را در حال نماز ببیند، این طوری در جلویش انجام دهد؛ یعنی، او با نیت خالص این اعمال را انجام نمی دهد و در واقع با یک جور تمرین، خود را برای ریا د نزد دیگران آماده می کند. حکم این کار چیست؟ فردی قرار است پیشنماز بایستد. اما اگر نمازش را فرادی می خواند، قنوت نمی گرفت ولی چون پیشنماز ایستاده است، قنوت هم می گیرد و این خودش می تواند چند دلیل داشته باشد: اینکه به مردم نشان دهد اهل قنوت است؛ اینکه مأمومین از ثواب قنوت محروم نشوند؛ اینکه مأمومین نگویند امام جماعت قنوت نگرفت، با توجه به موارد فوق حکم نمازش چیست؟

باسمه تعالی

ریا در عبادات یعنی انجام عمل عبادی مانند نماز به قصد تظاهر یا جلوه دادن و بزرگنمایی آن عمل در جلوی دیگران. ریا در عباداتی مانند نماز باعث باطل شدن آن می شود، بنابراین:

1. صرف خواندن نماز با آواز (لحن زیبا مثل ترتیل یا صوت دلنشین) ریا شمرده نمی شود.

2. اگر این فرد تمرین می کند تا نماز را به شیوه ای نیکو و دلنشین بخواند یا دیگران نیز با دیدن نماز خواندن وی این گونه نماز بخوانند یا دیگران نسبت به نماز و سایر عبادات انس و رغبت پیدا کنند، این کار وی از مصادیق ریا نیست.

3. خواندن قنوت توسط وی در موارد بیان شده مصداق ریا محسوب نمی شود و نمازش باطل نمی شود.

کد سایت fa6280
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه نماز|ریا