اگر پدری بداند فرزندش در هنگام رسیدن ارث به او ، آن را در راه خلاف خرج می کند، می تواند او را از ارث محروم کند؟
اگر پدری بداند فرزندش در هنگام رسیدن ارث به او ، آن را در راه خلاف خرج می کند، می تواند او را از ارث محروم کند؟

باسمه تعالی

پدر در مورد یک سوم اموالش می تواند مطابق خواست خودش وصیت کند و برای مصرف این مقدار شرایط و موضوع خاصی را تعیین کند؛ البته این شرایط و موضوع باید شرعاً مشروع باشد. بنابراین در محدودۀ یک سوم می تواند برای یکی یا همۀ فرزندان سهمی خاص قرار دهد یا اصلا سهمی قرار ندهد. اما در بیش از یک سوم اختیاری ندارد و مطابق قانون ارث تقسیم می گردد.

 

کد سایت fa6277
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی ارث