آیا پیروان فرقۀ «اهل حق» مسلمان هستند و نجس نمی باشند؟ مراودات با پیروان این فرقه مشکل شرعی ندارد؟
آیا پیروان فرقۀ «اهل حق» مسلمان هستند و نجس نمی باشند؟ مراودات با پیروان این فرقه مشکل شرعی ندارد؟

باسمه تعالی

اگر پیروان این فرقه به اصول عقاید حقه (توحید، نبوت و معاد) واقعاً معتقد باشند، مسلمان شمرده می شوند و احکام مسلمان را دارند؛ هرچند به برخی فروعات مانند نماز و روزه اعتقادی نداشته باشند یا به گونه ای متفاوت از سایر مسلمانان اعتقاد داشته باشند. ولی اگر به اصول عقاید معتقد نیستند و مثلاً امام علی ـ علیه السلام ـ را خدا می دانند، مسلمان محسوب نمی شوند و احکام مسلمان را ندارند؛ هرچند مانند یهودیان و مسیحیان «اهل کتاب*» شمرده می شوند و پاک هستند.

در هر حال معاشرت یک فرد با پیروان این فرقه در صورتی که موجب تقویت عقاید باطل آن ها یا تضعیف عقاید حقه خود آن فرد گردد، جایز نیست در غیر این صورت جایز است و اگر زمینۀ هدایت آن ها و تصحیح اعتقاداتشان را فراهم کند، بسیار پسندیده است.

 

* مقصود کتاب آسمانی است که در مورد اهل حق همان قرآن کریم است.

کد سایت fa6271