اگر در یک دعوا، توهین به شخص موجب وارد شدن استرس و فشار عصبی منجر به بیهوشی و ارجاع شخص به بیمارستان شود، حکم شخصی که باعث این موضوع شده چیست؟
اگر در یک دعوا، توهین به شخص موجب وارد شدن استرس و فشار عصبی منجر به بیهوشی و ارجاع شخص به بیمارستان شود، حکم شخصی که باعث این موضوع شده چیست؟

باسمه تعالی

در صورتی که ثابت شود حوادث اتفاق افتاده، استناد عرفی به شخص توهین کننده داشته است؛ یعنی در نظر عرف اهانت و توهین وی موجب این حوادث شده است، شخص توهین کننده ضامن است و باید خسارات ناشی از این توهین را جبران کند.

کد سایت fa6261
طبقه بندی موضوعی احکام مجازات اسلامی