شخصى با دیگرى عقد مضاربه بسته و سرمایه را به او داده و از او سود می‌گرفته است، بعداً معلوم شده که عامل با سرمایه کار نمى کرده و سودی که به وى پرداخت کرده است، از مال مردم بوده است، در این صورت مالک چه وظیفه اى دارد؟
شخصى با دیگرى عقد مضاربه بسته و سرمایه را به او داده و از او سود می‌گرفته است، بعداً معلوم شده که عامل با سرمایه کار نمى کرده و سودی که به وى پرداخت کرده است، از مال مردم بوده است، در این صورت مالک چه وظیفه اى دارد؟

باسمه تعالی

این فرد باید مبالغی را که دریافت کرده است، به مانند امانت محافظت کند و در اولین فرصت ممکن آن را به صاحبانش برگرداند و اگر صاحبان این مبالغ را نمی شناسد یا در دسترس نیستند، باید از طرف ایشان صدقه بدهد؛ البته اگر صاحبان پیدا شوند و به صدقه راضی نباشند، باید آن مبالغ را به ایشان بپردازد. بنا بر احتیاط واجب صدقه دادن در این موارد باید با اجازۀ مجتهد جامع الشرایط باشد.

 

کد سایت fa6260