افرادی برای سهولت در محاسبۀ خمس و زکات و صدقات مستحبی خود، مقدار معینی (مثلاً ده درصد) از درآمد خود را قبل از خرج کردن کنار می گذارند. آیا این کار صحیح است؟
افرادی برای سهولت در محاسبۀ خمس و زکات و صدقات مستحبی خود، مقدار معینی (مثلاً ده درصد) از درآمد خود را قبل از خرج کردن کنار می گذارند. آیا این کار صحیح است؟ آیا سهم امام در زمان غیبت (طبق نظر فیض کاشانی در الوافی ج‏10 ص329 باب 39) بخشیده شده است؟

باسمه تعالی

1. خمس از همان زمان حصول درآمد به ذمۀ فرد می آید ولی شارع مقدس برای پرداخت آن یک سال مهلت داده است. بنابراین پرداخت خمس قبل از گذشت یک سال از حصول آن درآمد یا زود تر از فرا رسیدن سال خمسی، جایز است.

2. تمام خمس در عصر حضور متعلق به شخصیت حقوقی امام ـ علیه السلام ـ و در عصر غیبت متعلق به شخصیت حقوقی نائب خاص ایشان یا فقیه جامع الشرایط است و سادات سهم مشخص و از پیش تعیین شده‌ای در خمس ندارند. پرداخت خمس به جزء دوره های خاصی از تاریخ اسلام همیشه واجب بوده است و همچنان واجب است.

کد سایت fa6255