مالک شرکت هواپیمایی در انگلستان هستم یکی از موارد پذیرایی در هواپیما، مشروبات الکلی است. آیا جایز است امور پذیرایی به شرکت دیگری واگذار کنیم؟
بنده مالک یک شرکت هواپیمایی در انگلستان هستم که تازه مسلمان شدم. یکی از موارد پذیرایی در هواپیما، سرو مشروبات الکلی برای مسافران است. آیا جایز است بنده به شغلم ادامه دهم و با شرکتی دیگر شریک شویم و امور پذیرایی از جمله سرو مشروب را به آن شرکت واگذار کنیم؛ یعنی شرکت ما هیچ نقشی در فروش و سود پذیرایی نداشته و سود به دست آمده از فروش مواد حرام بدون مخلوط شدن با باقی پول‌های شرکت به صورت مستقیم به آن شرکت داده شود؟

باسمه تعالی

1. سرو مشروبات الکلی جایز نیست.

2. سپردن این کار به یک شرکت دیگر نیز جایز نمی باشد؛ مگر اینکه به طور کلی امر پذیرایی در هواپیما را به یک شرکت دیگر بسپارید که در این صورت مسئول کارهای آن ها نخواهید بود و اجاره ای که می گیرید، حلال است.