آیا داشتن ریش پرفسوری اشکال شرعی دارد؟ آیا کسی که چنین ریشی می‌گذارد، می‌تواند امام جماعت شود؟
آیا داشتن ریش پرفسوری اشکال شرعی دارد؟ آیا کسی که چنین ریشی می‌گذارد، می‌تواند امام جماعت شود؟

باسمه تعالی

1. تراشیدن تمام ریش یا بخشی از آن، خلاف سنت اسلامی است اما حرام نیست و احتیاط مستحب آن است که از این کار پرهیز کند

2. تراشیدن ریش لزوماً نمی تواند نشانۀ عدم التزام فرد به مسائل دینی تلقی شود؛ زیرا ممکن است فرد به فتوای گفته شده در بند 1 عمل کرده باشد یا ممکن است از فتوای حرمت ریش اطلاع نداشته است. بنابراین از این جهت خدشه ای در عدالت وی ایجاد نمی شود و مانع اقتداء نیست؛ البته بهتر است فردی که امام جماعت می شود، از اموری مانند تراشیدن ریش پرهیز کند.

کد سایت fa6215
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت|تراشیدن ریش