آیا شب یلدا را تبریک گفتن شرعاً درست است یا مؤمنین باید از این کار اجتناب کنند؟
آیا شب یلدا را تبریک گفتن شرعاً درست است یا مؤمنین باید از این کار اجتناب کنند؟

باسمه تعالی

دربارۀ این شب در منابع اسلام هیچ گونه توصیه و تأییدی وارد نشده است و البته تبریک گفتن برای این شب حرام نیست.

کد سایت fa6186