در رستورانی در خارج از کشور بعضی از مشتریان درخواست گوشت خوک، قورباغه، خرچنگ می کنند. آیا می تواند برای آن ها ببرد یا نه؟
اگر کسی در رستورانی کار می کند که خارج از کشور است و بعضی از مشتریان درخواست گوشت خوک، قورباغه، خرچنگ می کنند. آیا می تواند برای آن ها ببرد یا نه؟ اگر کارگر است و مجبور است، در این صورت تکلیف چیست؟ حقوقی که می گیرد حلال است یا حرام؟

باسمه تعالی

این کار از نظر شرعی بسیار ناپسند است؛ هر چند حرام نیست و بهتر است تا حد امکان از آن اجتناب شود؛ البته حقوق و دستمزدی که بابت کار در آن محل می گیرد، حلال است.

کد سایت fa6174