آیا تحریک شهوت در موسیقی فقط بر اثر محتوای نامناسب و زشت محقق می شود یا آهنگ هم ممکن است این خصوصیت را داشته باشد؟
آیا تحریک شهوت در موسیقی فقط بر اثر محتوای نامناسب و زشت محقق می شود یا آهنگ هم ممکن است این خصوصیت را داشته باشد؟

باسمه تعالی

موسیقی و محتوا، هریک به طور جداگانه و گاهی در کنار هم می توانند باعث تحریک شهوت گردند که در تمامی این فروض گوش دادن به چنین موسیقی یا محتوایی حرام است.

کد سایت fa6144
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی